בס"ד

תקנון רביבו תיירות

חברת רביבו תיירות פועל כסוכנות נסיעות לכל דבר ועניין וככזה אין הוא נושא באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותו, טיבם, איכותם והתאמתם להזמנה. בעניין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספקי השירותים.

חברת רביבו תיירות אינה פועלת אלא כשליח מטעם הנוסעים ומביא ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים  לבין ספקי השירותים בפועל. לפיכך לא תחול על האתר כל אחריות למעשי הזולת, ו/או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בו אחראי לשיבושים, ליקויים , אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי.

המחירים הנקובים במט"ח מפורטים בכל עסקה וישולמו על פי שער העברות והמחאות ביום התשלום בפועל. 

נוסע, אזרח ישראל,  היוצא מהארץ חייב לוודא כי ברשותו המסמכים הבאים:
דרכון חייב להיות בתוקף למינימום חצי שנה טרם מועד היציאה. בעלי אזרחות כפולה,
חייבים לצאת ולהיכנס לישראל באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.
מחובת הנוסע לבדוק אם יש נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ

מחובת הנוסע לבדוק באם יש צורך באשרת כניסה למדינה אליה טסים ולהנפיק את אשרות הכניסה בארץ, טרם מועד היציאה. בעלי תעודות מעבר מחויבים באשרת כניסה לכל יעד ובאחריותם להנפיק האשרות טרם יציאתם מהארץ.
הנפקה ובדיקת תוקף האשרות הינן באחריות הנוסע בלבד.
מחובת הנוסע לקרוא את כל ההערות המופיעות על גבי כרטיס הטיסה ו/או מסמך נסיעה אחר שקיבל
לא יתקבלו טעות נוסעים שלא התנהגו כפי הרשום בהערות

כל נוסע חייב לוודא כי המסמכים אותם קיבל עבור המוצר המוזמן, נמצאים בידו וכי הפרטים תואמים את ההזמנה אותה רכש.
על כל נוסע למלא אחר דרישות הרשויות המוסמכות בארץ ובחו"ל, להמציא מסמכי נסיעה ולהתייצב בהתאם להנחיות. כל זאת על מנת להבטיח את ביצוע הנסיעה כהלכתה. נוסע אשר לא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל או שכניסתו לא אושרה למדינה כלשהיא, אין חברת רביבו תיירות אחראית באופן כלשהוא לכל נזק שייגרם לנוסע.

הטיסות מוצעות ומתבצעות באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות הן סדירות והן שכר והן לאו קוסט – הכול בהתאם לאמנות התעופה השונות.

פרטי הטיסה, המבוצעות באחריות בלעדית של חברות התעופה: שעות, מספר טיסה ו/או ימי הטיסות ו/או מסלול הטיסה, שינויים, עיכובים, נחיתות ביניים אם מתוכננות וגם אם אינן מתוכננות – עלולים להשתנות עקב החלטה של חברת התעופה, ולעיתים ללא הודעה מוקדמת על כך.

חברת רביבו תיירות אינו נושאת באחריות לשינויים (כאמור לעיל) שיחולו בטיסות ו/או לרישום יתר (טיסה מלאה למרות הזמנתכם) הן ע"י חברות התעופה ו/או על ידי כל גוף אחר. ועל כן לא יוכל להיענות לבקשות להחזרים ו/או פיצוי כלשהוא בגין שינויים שחלו בפרטי הטיסות ו/או הוצאות שנגרמו לנוסעים עקב כך.

טיסות לאו קוסט מתבצעות בתנאים שונים מטיסות רגילות ויש לשים לב לעניין, ברובן, הכרטיס הבסיסי אינו כולל מזוודה, אוכל, אפשרות ביטול, בחירת מושב ועוד. 

באחריותו הבלעדית של הלקוח לבדוק האם נדרשת ויזה (אשרת כניסה)  ליעד אליו הוא טס

באחריות הנוסע לבדוק מה מידת המטען שמותר לו לשלוח או לשאת למטוס לפי תנאי ההזמנה. במרבית חברות הלואו קוסט ישנה הקפדה יתרה על משקל הכבודה ומימדיה,

בקשה להזמנת מזון מסוגים שונים תועבר לחברות התעופה.
לתינוק עד גיל שנתיים אין מקום ישיבה יעודי ו/או כבודה ו/או מזון ולא ניתן להבטיח עריסה.
נשים בהריון חייבות להצטייד באישור רפואי מהרופא המטפל המתיר להן לטוס כשהוא ערוך בשפה האנגלית.
מומלץ להגיע לשדה התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה הנקוב.
ייתכנו שינויים בעלויות המיסים ו/או היטלים למיניהם, הכול עפ"י הנחיות ודרישות חברות התעופה השונות.
תוספות בגין התייקרויות ו/או שינויים ייגבו בנוסף למחיר החבילה המפורסם, אם יידרש.
בחלק מהמסלולים המוצעים יש צורך להוסיף טיסות פנים שאינן כלולות במחיר הטיול (למעט היכן שצוין אחרת). יש צורך לוודא הזמנת טיסות הפנים בהתאמה למסלול המבוקש ע"י הנוסע. במידה ואלה הוזמנו ישירות ע"י הנוסע, חברת רביבו תיירות לא תהא אחראית על כל עיכוב/נזק שייגרמו לנוסע עקב אי ביצוע ו/או תקלה/ שינוי כלשהו שייגרמו בהקשר לטיסות הפנים. כל נזק שייגרם ו/או תשלום כספי שיתבקש יחויב ע"י הנוסע.

חברת רביבו תיירות מציעה וממליצה, לכל נוסע, לרכוש פוליסת ביטוח בריאות ומטען לפי הצרכים האישיים של כל נוסע,
מובהר בזאת כי חברת רביבו תיירות אינה אחראית לנזקים שייגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכיוצא באלה.
מובהר ומודגש כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי וכי חברת רביבו תיירות פועלת כמתווכת בין הנוסע ונותני השירותים השונים או מי אשר פועל מטעמו ובכלל זה חברות התעופה השונות במקרה של תביעה כלשהיא בהמשך לאמור לעיל, יש לפנות ישירות לחברה המבטחת.
לתשומת לב, הביטוח אינו מכסה כל מקרה של ביטול הזמנות אלא בהתאם לתנאי הפוליסה שנרכשה.

נוסע אשר לא הגיע ו/או איחר, מכל סיבה שהיא, חברת רביבו תיירות אינה אחראית בשום צורה להחזר כלשהו. ולא תהא אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי התייצבות ו/או איחור. נוסע שישנה פרט כלשהו בהזמנה, ייתכן ויידרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים השונים שפרטיהם יימסרו לנוסע. התשלום יחול על כל מרכיב שישונה ע"י הנוסע כולל כרטיס הטיסה.
לחברת רביבו תיירות אין חובה כלשהיא למתן החזר ו/או פיצוי כספי כלשהו בגין שירותים שלא נוצלו או נוצלו חלקית.

"עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; על פי סעיף 6 א'(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), הוראות ביטול העסקה המופיעות בסעיף 7.2 לא יחולו על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסות מחוץ לישראל ואליה.

בעסקאות אשר בהן נרכשים רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים אחרים בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול. לצורך כך בעסקה בה נרכשו מספר כרטיסי טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעסקה נפרדת וכל כרטיס אשר בו משולבות יותר מחברת תעופה אחת יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעסקה נפרדת. לעניין זה יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים כעסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.  

כל שינוי בפרטי ההזמנה כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין. 

דילוג לתוכן